WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania internetowego serwisu, aplikacji mobilnej , funkcjonującego pod domeną www.epumi.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług dostępnych w Serwisie. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.
 2. Warunkiem korzystania z Usług jest zaakceptowanie Regulaminu w procesie rejestracji w Serwisie (założenie Konta).
 3. Nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

 

 1. DEFINICJE
  1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
   • PUMI – administrator zarządzający internetowym serwisem oraz aplikacją mobilną  (dalej „Serwis/Portal”)funkcjonujący pod adresem: epumi.pl. PUMI Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Samuela Lindego 14, 30-148 Kraków. NIP: 8971801066, KRS: 0000521500
   • Baza Kont – zbiór Danych lub Danych Osobowych zamieszczonych dobrowolnie w Serwisie przez Użytkowników, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez PUMI , za zgoda Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu;
   • Dane – treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie i samodzielnie umieszcza w Serwisie;
   • Dane Osobowe – podane przez Użytkownika dobrowolnie i samodzielnie w procesie rejestracji w Serwisie w formularzu rejestracyjnym (w zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu rejestracji dostępnym pod adresem (www.epumi.pl) lub w aplikacji mobilnej, informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez PUMI w celu prawidłowego świadczenia Usług, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika;
   • Login/Nazwa Użytkownika – unikalna, niepowtarzalna w Serwisie nazwa Użytkownika w postaci ciągu znaków wprowadzonych przez Użytkownika na etapie zakładania Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie;
   • Serwis/Portal – serwis internetowy PUMI pod adresem internetowym: www.epumi.pl stanowiący platformę internetową, na którą składa się kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną w tym na wyraźnie określone usługi płatne polegające na dostępie do dodatkowych funkcji.
   • Osoba – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;
   • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz PUMI i podmiotów świadczących usługi dostępne w Serwisie, wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
   • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a PUMI z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu;
   • Usługa/Usługi – wszelkie świadczenia PUMI na rzecz Użytkowników wykonywane nieodpłatnie, w ramach Umowy, w tym następujące usługi: wyszukiwanie danych teleadresowych podmiotów
   • Usługi Płatne – Usługi, za które PUMI pobiera opłatę, szczegółowo określone w Regulaminie Usług Płatnych do niniejszego Regulaminu w tym usługi: szczegółowe dane podmiotów, dostęp do promocji, kuponów rabatowych, treści stanowiących własność podmiotów lub PUMI
   • Użytkownik – Osoba (zgodnie z definicja powyżej) która skutecznie założy Konto w Serwisie po zaakceptowaniu Regulaminu i uzyska dostęp do Usług Serwisu(Małoletni lub osoby fizyczne nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą być Użytkownikami, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego);
 2. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Właścicielem Serwisu jest Pumi Sp. z o.o. z siedzibą PUMI Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Samuela Lindego 14, 30-148 Kraków. NIP: 8971801066, KRS: 0000521500
  2. Funkcjonalność Serwisu. Prowadzenie prze PUMI Serwisu obejmuje przede wszystkim:
   • udostępnianie w sieci Internet platformy komunikacyjnej, w tym systemów operacyjnych, aplikacji i innych narzędzi informatycznych umożliwiających Użytkownikom wyszukanie informacji ;
   • świadczenie na rzecz Użytkowników usług odpłatnych i nieodpłatnych dostępnych w Serwisie.
  3. Interoperacyjność treści cyfrowych. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu. Niezbędne jest korzystanie z przeglądarek internetowych z włączona obsługa plików Cookies i innych podobnych technologii (np. Local Storage), Adobe Flash Player 11.X lub nowsze wersje oraz aktywna skrzynka poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail), JavaScript, systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub nowsze wersje, przepustowość połączeń internetowych co najmniej 700 kilobitów/s, w przypadku. Zaleca się Użytkownikowi przed skorzystaniem z Serwisu sprawdzenie, czy posiadany przez Użytkownika sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.
  4. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
  5. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.
  6. Użytkownicy, którzy swobodnie, dobrowolnie i opcjonalnie wyrazili PUMI zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych (w celu promowania usług i produktów kontrahentów bezpośrednich i pośrednich PUMI) oraz otrzymywanie informacji handlowych, mają możliwość korzystania z dodatkowej funkcji polegającej na prezentowaniu im dopasowanych treści reklamowych.
  7. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa Danych prezentowanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność : Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o pliki “cookies” i inne podobne technologie (np. Local Storage). “Cookies” są zapisywane na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu (są to informacje pozwalające na przykład na rozpoznawanie Użytkowników w Serwisie lub służące do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania z Serwisu). Brak obsługi “cookies” i innych podobnych do ciasteczek technologii (Local Storage) przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika uniemożliwia uczestnictwo w Serwisie, (np. uniemożliwia zalogowanie na Konto). Zastosowanie “cookies” i innych podobnych do ciasteczek technologii (Local storage) ma to do siebie, iż również w tych plikach zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika w Serwisie, przez co należy rozumieć okres czasu od chwili zalogowania do Serwisu poprzez podanie loginu i hasła, do czasu wylogowania poprzez funkcję „wyloguj” dostępną w Serwisie. Powyższe ma takie znaczenie, iż w okresie od zalogowania się do Serwisu, do czasu wylogowania z niego samodzielnie przez Użytkownika, jak i wylogowania automatycznie przez Serwis po sześciu godzinach od zalogowania, Konto Użytkownika w Serwisie dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera z którego dokonano zalogowania do Serwisu i osoby zasiadająca przy takim komputerze, będą miały możliwość korzystania z Serwisu tak jak zalogowany Użytkownik. Powyższe należy mieć na uwadze i nie należy pozostawiać komputera ze stanem zalogowania dostępnego dla innych osób.
  8. PUMI informuje, iż podczas korzystania z Serwisu zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. UCZESTNICTWO W SERWISIE
  1. Akceptując niniejszy Regulamin w procesie rejestracji w Serwisie (zakładanie Konta), Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  2. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników. Użytkownikiem może być każda Osoba (zdefiniowana w ART. 2 lit. l Regulaminu), a osoby fizyczne małoletnie lub osoby fizyczne o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. Do uczestnictwa w Serwisie konieczne jest spełnienie warunków technicznych określonych w niniejszym Regulaminie i posiadanie aktywnej Skrzynki e-mail oraz dokonanie skutecznej rejestracji w Serwisie, po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu.
  3. Rejestracja w Serwisie (założenie Konta) oraz korzystanie z Konta jest dobrowolna i bezpłatna . Funkcjonalności nieodpłatne Serwisu są dostępne w momencie kiedy Użytkownik:
   • po założeniu Konta za pomocą formularza http: epumi.pl potwierdzi rejestrację w Serwisie klikając w link aktywacyjny przesyłany przez PUMI w wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji a następnie zaloguje się do Konta, co oznacza rozpoczęcie świadczenia Usług darmowych Serwisu przez PUMI;
  4. Procedura rejestracji w Serwisie polega na:
   • wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem www.epumi.pl, akceptacji niniejszego Regulaminu (zakładanie Konta) oraz aktywacji tj. potwierdzeniu rejestracji poprzez klikniecie w link aktywacyjny otrzymany od PUMI na adres e-mail wskazany podczas rejestracji;
   • Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie (założenie Konta po akceptacji Regulaminu)..
  5. Wszystkie Usługi płatne w Serwisie świadczone są tylko na wyraźne żądanie Użytkownika dokonywane poprzez ich aktywację po wpłynięciu środków na konto Administratora lub potwierdzenia wpłaty od odpowiedniego operatora płatności (np. SMS, PayU, PayPal, Zong, YetiPay) na zasadach określonych w
  6. W przypadku usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z PUMI lub głównymi partnerami PUMI, określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do PUMI będą przekazywane tym podmiotom.
  7. Zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu – zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości – może być z ważnych przyczyn zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez PUMI, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. PUMI będzie informował Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i jej przyczynach. Powyższe zmiany nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników.
  8. Użytkownik Konta zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą: imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail (za wyjątkiem tzw. tymczasowych adresów e-mail), płci. Użytkownik Konta nie jest uprawniony do umieszczania w Serwisie Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej Osoby.
  9. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
   • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
   • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;
   • Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
   • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez PUMI, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;
   • wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej oraz na Pocztę informacji systemowych (tzw. newsletter PUMI), wiadomości od PUMI oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;
   • akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu;
   • akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez PUMI wyglądu Portalu w tym wyglądu/układu, etc. mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta (w tym również w ramach Poczty) informacji, okien, banerów, reklam;
   • w trosce o jakość i poziom Serwisu, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez PUMI zawartości Serwisu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług w Serwisie, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego Usług oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Podstawą usunięcia/zablokowania treści może być w szczególności wiarygodna wiadomość o treściach naruszających obowiązujące przepisy prawa lub Regulamin Serwisu.
 4. DANE OSOBOWE
  1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu w procesie rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez PUMI, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.
  2. Administratorem Danych Osobowych Użytkownika jest PUMI Sp. z o.o.
  3. PUMI przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.
  4. PUMI ma prawo uzależnić świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, PUMI może odmówić świadczenia usługi Serwisu lub innych Usług.
  5. PUMI ma również prawo, w trakcie trwania Umowy, uzależnić dalsze świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od potwierdzenia przez niego Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości co do rzetelności lub prawdziwości, PUMI może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku nienadesłania w wyznaczonym terminie PUMI może usunąć Konto.
  6. Dokumenty (w tym oryginały) potwierdzające tożsamość, o których mowa w ustępie 4. i 5. niniejszego artykułu, po dokonaniu weryfikacji tożsamości Użytkownika, zostaną niezwłocznie zniszczone/usunięte.
  7. PUMI ma prawo uzależnić świadczenie swoich Usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania Danych Osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych Osób lub innych stosownych dokumentów. Nadesłanie kopii dokumentów jest dobrowolne. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość czy Osoba ma prawo umieszczać Dane Osobowe lub wizerunek, PUMI może odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem, jak również zablokować Konto lub niektóre Usługi świadczone na rzecz tego Użytkownika w ramach Portalu.
  8. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.
  9. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.
  10. W przypadku powzięcia przez PUMI wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Konta Rzeczywistego Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika), PUMI (niezależnie od postanowień powyższych) uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
   • wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź aktualizacji Danych Osobowych;
   • skierowania do Użytkownika ostrzeżenia;
   • zablokowania dostępności dla Użytkownika wybranych Usług w Serwisie;
   • zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy;
   • bezpowrotnego usunięcia Konta.
  11. PUMI uprawniona jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 5. PRAWA AUTORSKIE
  1. Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika:
   • udziela PUMI niewyłącznej, bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Danych, utrwalanie, w tym na dowolnym nośniku, danych dowolna techniką, modyfikacje, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, telewizja, telefonia komórkowa, wydawnictwa książkowe.
   • zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do PUMI, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Danych, w tym: treści, materiałów graficznych lub wizerunku osobistego osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni PUMI od odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce PUMI lub przystąpić do sprawy po jej stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym PUMI na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez PUMI wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.
 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Podawane przez Użytkownika Dane oraz Dane Osobowe są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Portalu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
  2. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez PUMI, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, PUMI może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto/Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
  3. Zawierając Umowę z PUMI, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
   • przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych PUMI oraz innych podmiotów;
   • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
   • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;
   • niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę PUMI, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;
   • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;
   • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;
   • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;
 2. ZABLOKOWANIE I/LUB USUNIĘCIE KONTA
  1. PUMI ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.
  2. PUMI archiwizuje Dane gromadzone w ramach Portalu w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami. PUMI może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
  3. PUMI ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub do zablokowania Konta Użytkownika ze względu na otrzymane zgłoszenie spełniające przesłanki Wiarygodnej Wiadomości do czasu wyjaśnienia sprawy, w której dany Użytkownik podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu, w którymkolwiek z jego postanowień.
  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych.
  5. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
  6. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta w drodze procedury podanej na stronie ………………………………………….. Dany Użytkownik, który w ten sposób rozwiązuje Umowę, oświadcza, że jest świadomy jednoczesnego bezpowrotnego dla tego Użytkownika usunięcia jego Danych.
  7. Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont.
  8. Po usunięciu lub zablokowaniu Konta, PUM przetwarza Dane Osobowe Użytkownika lub dotychczasowego Użytkownika w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:
   • należytego rozliczenia usług w ramach Portalu (na okres zgodny z przepisami prawa podatkowego, z zastrzeżeniem lit.c. poniżej);
   • należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika;
   • objęcia Użytkowników szczególną ochroną, tj. na potrzeby wszczęcia lub wszczętych postępowań.
  9. Umowa może zostać rozwiązana przez PUMI poprzez zablokowanie jak i usunięcie Konta, niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w sytuacji:
   • podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników oraz osób trzecich lub PUMI;
   • otrzymania przez PUMI wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi (Danymi Osobowymi) działalności danego Użytkownika;
   • otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi działalności danego Użytkownika;
  10. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez PUMI założenie nowego Konta przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej zgody PUMI.
 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. PUMI jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie Usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże PUMI nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od PUMI zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowały one utratę Danych na Kontach Użytkowników.
  2. PUMI zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem. Za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników ponoszą odpowiedzialność wyłącznie wysyłający. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
  3. PUMI nie ponosi, w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści (w tym Dane) umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.
  4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem lub nierzetelnych, nieprawdziwych Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
  5. W przypadku skierowania do PUMI przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem przez Użytkownika Danych, w szczególności zdjęć lub wizerunku tych Osób – odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane.
  6. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet.
  7. PUMI nie odpowiada za zdarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu.
 4. REKLAMACJE
  1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie PUMI drogą elektroniczną przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.epumi.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Samuela Lindego 14, 30-148, Kraków
  2. W ten sam sposób, jak wskazany w punkcie 1 powyżej, reklamuje się usługi świadczone na Serwisie, o ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.
  3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez PUMI w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. PUMI zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego powyżej o nie więcej niż 14 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od PUMI  i niezawinionych przez PUMI  (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). PUMI  ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
  4. PUMI zastrzega sobie prawo do ingerencji technicznej w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
  5. Reklamacje kierowane do PUMI, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez PUMI niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony.
  6. Przed zadaniem pytania lub zgłoszenia problemu zachęcamy Użytkownika do zapoznania się z treścią Pomocy dostępnej pod adresem ……………………………………..
  7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
   • Spory pomiędzy PUMI a Użytkownikiem dotyczące Serwisu (w tym Usług darmowych jak i Usług płatnych) mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
   • Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
 5. PRAWO ODSTĄPIENIA
  1. Termin na odstąpienie od umowy na Usługi darmowe lub Usługi płatne Serwisu wynosi 30 dni od dnia zawarcia umowy.
  2. Umowa zostaje zawarta z chwilą:
   • rejestracji w Serwisie (założenie Konta)a w zakresie pozostałych Usług darmowych Serwisu w momencie wejścia na określoną stronę Serwisu;
   • W zakresie Usług płatnych lub dodatkowych usług płatnych umowa zostaje zawarta od momentu otrzymania płatności przez PUMI , bądź w zakresie obsługi płatności przez stronę trzecią (Operator płatności) bądź płatność za pomocą SMS Premium – od momentu potwierdzenia otrzymania płatności przez właściwego Operatora płatności. Informacja o otrzymaniu płatności zostaje wysłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail niezwłocznie po otrzymaniu płatności. Od tej chwili możliwy jest dostęp do płatnych treści cyfrowych.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest przesłanie przez Użytkownika do PUMI jednoznacznej informacji o odstąpieniu na adres pocztowy PUMI: ul. Samuela Lindego 14, 30-148, Kraków, lub: drogą mailową przez formularz elektroniczny: www.epumi.pl
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni od momentu zawarcia umowy. Po otrzymaniu tych informacji PUMI niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta.
  5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy – Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym PUMI została poinformowana o odstąpieniu od Umowy.
  6. Utrata prawa odstąpienia od Umowy
   • W przypadku Konta w Serwisie i Usług darmowych Serwisu – rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności darmowych Serwisu poprzez kliknięcie na link aktywacyjny przesłany na adres e-mail, a w przypadku rejestracji Konta w trybie Uproszczonego Logowania, poprzez kliknięcie w przycisk: “Zarejestruj i połącz” bądź otwarcie strony Serwisu dedykowanej dla określonej Usługi darmowej oznacza żądanie Użytkownika świadczenia Usług darmowych Serwisu(dostarczanie treści cyfrowych)przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy wraz z utratą prawa odstąpienia.
   • W przypadku Konta w Serwisie i Usług darmowych Serwisu – rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności darmowych Serwisu poprzez kliknięcie na link aktywacyjny przesłany na adres e-mail bądź otwarcie strony Serwisu dedykowanej dla określonej Usługi darmowej oznacza żądanie Użytkownika świadczenia Usług darmowych Serwisu(dostarczanie treści cyfrowych)przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy wraz z utratą prawa odstąpienia.
   • Powyższe oznacza, że jeśli Użytkownika chce natychmiastowego korzystania z Usług darmowych Serwisu – Użytkownik rozumie i zgadza się, że nie będzie mógł od niej odstąpić (zgodnie z artykułem 38 pkt 13. Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 R poz.827).
   • W przypadku Usług płatnych (treści cyfrowe) lub Dodatkowych Usług Płatnych (np. w grach) rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności płatnych treści cyfrowych , po wpłynięciu płatności do PUMI lub po potwierdzeniu uiszczenia płatności przez odpowiedniego Operatora płatności – oznacza żądanie Użytkownika świadczenia usługi płatnej przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy wraz z utratą prawa odstąpienia. (zgodnie z artykułem 38 pkt 13. Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 R poz.827)
   • Potwierdzenie zawarcia umowy na określone Usługi darmowe lub odpowiednio Usługi płatne i/lub Dodatkowe Usługi Płatne oraz potwierdzenie informacji o utracie prawa odstąpienia od umowy na dostarczanie treści cyfrowych zostanie przesłane do Użytkownika pocztą elektroniczną
 6. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
  1. PUMI zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w tym w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa.
  2. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.
  3. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu, jak i korzystanie z Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania, jak i korzystania z Serwisu i niezwłocznie powiadomić PUMI o takiej decyzji. Użytkownik powinien także usunąć Konto w Serwisie zgodnie z Regulaminem. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.
  4. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
  5. Regulamin jest dostępny nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.